http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2556-01-05

VDO มุมมองแก้รัฐธรรมนูญ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์

.

VDO มุมมองแก้รัฐธรรมนูญ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์
teuyteuy ; Published on Dec 17, 2012


มุมมองแก้รัฐธรรมนูญ โดย อ นิธิ เอียวศรีวงศ์
www.youtube.com/watch?v=rF-W0_eHLhk
.