http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2557-02-04

โฆษก กต.สหรัฐฯเสียใจที่ปชช.จำนวนมากเลือกตั้งไม่ได้

.
บทรายงาน2 - พรรคเพื่อไทยแถลงการณ์ จี้จับตาขบวนการทำลายประชาธิปไตย-ปล้นสิทธิประชาชน
________________________________________________________________________________________

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯเสียใจ ที่ปชช.จำนวนมากเลือกตั้งไม่ได้
ใน http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=710944 
. . วันอังคารที่ 4 ก.พ. 2557 16:35 น.
( ภาพจาก www.dailynews.co.th )


เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2557 รายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า นางเจน ปซากี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน โดยระบุว่า การเลือกตั้งที่มีขึ้นในวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้เป็นไปอย่างสันติและเป็นระเบียบในเขตหน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่ แต่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้ง โดยมีความพยายามที่จะปิดกั้นผู้ลงคะแนนและเจ้าหน้าที่ มิให้เข้าไปในบริเวณหน่วยเลือกตั้งบางแห่ง รวมทั้งมีการขัดขวางการจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดการเลือกตั้ง แน่นอนว่าสหรัฐฯรู้สึกเสียใจที่ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งได้ และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง มีความอดทนอดกลั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สิน

นางปซากี ยังกล่าวด้วยกล่าวอีกว่า สหรัฐฯ ยังคงห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการเมืองในประเทศไทย ซึ่งสร้างความท้าทายต่อสถาบันและระบอบประชาธิปไตยของไทย เราจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดอย่างแน่นอนในความขัดแย้งทางการเมืองนี้ แต่ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในการเจรจาอย่างจริงใจ เพื่อแก้ไขความแตกต่างทางการเมืองอย่างสันติ และตามหลักประชาธิปไตย เราจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตามหลักประชาธิปไตยต่อความตึงเครียดที่่ยังคงดำเนินอยู่ ดังนั้น เราจึงติดตามสถานการณ์ ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เชื่อว่า ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการในกระบวนการนี้

นอกจากนี้ นางปซากี ยังตอบข้อซักถามที่ว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยอมรับผลของการเลือกตั้งหรือไม่ หรือมีข้อกังขาใด ๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ว่า ตนไม่คิดจะตั้งคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ และได้เคยแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นข้อเท็จจริงที่ว่า ประชาชนจำนวนหนึ่งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งขั้นตอนที่จำเป็นอื่น ๆ ในการผลักดันให้เกิดความคืบหน้าในเรื่องนี้

นางปซากี กล่าวว่า เราไม่ต้องการให้เกิดการรัฐประหาร ความรุนแรง หรือการใช้กำลังในกรณีนี้ และทุกกรณี เรากำลังหารือโดยตรงกับทุกภาคส่วนในสังคมไทย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้กลไกตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญในแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น++

พรรคเพื่อไทยแถลงการณ์ จี้จับตาขบวนการทำลายประชาธิปไตย-ปล้นสิทธิประชาชน
ใน http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=710941
. . วันอังคารที่ 4 ก.พ. 2557 15:54 น.เมื่อเวลา 13.00 น. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย อ่านแถลงการณ์พรรคเพื่อไทยเรื่อง ขบวนการทำลายประชาธิปไตยและปล้นสิทธิของประชาชน 9 ข้อว่า

1. การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2557 เสร็จสิ้นไปแล้ว ปรากฏว่าประชาชนมีความตื่นตัวอย่างมาก แสดงถึงความหวงแหนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่น่าเสียใจว่ายังมีกลุ่มอนาธิปไตยที่ปิดกรุงเทพฯ ขัดขวางการเลือกตั้ง

2. การขับเคลื่อนของขบวนการนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายรัฐบาลและพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งของประชาชน และสถาปนาอำนาจของกลุ่มขบวนการดังกล่าว โดยมีวิธีการอยู่ 2 แนวทางคือ พยายามให้มีการทำรัฐประหาร และพยายามให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ผู้ดำรงตำแหน่งส่วนใหญ่มีความโยงใยอย่างใกล้ชิดกับการรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2549 ทำลายพรรคเพื่อไทยด้วยการขัดขวางการทำงานทุกด้าน ตลอดจนหาเหตุทุกวิถีทางที่จะทำให้มีการชี้มูลเรื่องทุจริตหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนำไปสู่การถอดถอนโดยวุฒิสภาซึ่งครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง

3. เพื่อให้แนวทางดังกล่าวเป็นไปได้ ขบวนการนี้ต้องการเวลาประมาณ 2-4 เดือน จึงต้องขัดขวางการเลือกตั้งทุกอย่างโดยอ้างเหตุต่างๆ นานาและก่อความไม่สงบ คุกคามรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความหวาดกลัว เบื่อหน่ายระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการใช้วิธีการใส่ร้ายป้ายสีทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนคลางแคลงใจต่อพรรคเพื่อไทย

4. เมื่อจัดการกับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลแล้ว หรือคาดการณ์ว่าจะจัดการได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อใดก็จะมีการเลือกตั้งอีกครั้ง โดยหวังว่าจะทำลายพรรคเพื่อไทยจนไม่อาจชนะการเลือกตั้งได้อีกต่อไป

5.ในช่วงที่มีการจัดการกับพรรคเพื่อไทยประมาณ 2-4 เดือน อาจจะมีการใช้วิธีการนอกรัฐธรรมนูญและนอกกฎหมายอีกหลายประการ รวมทั้งอาจจะมีความพยายามเรียกร้องให้มีการตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

6. ขบวนการทำให้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนที่ลงคะแนนไปแล้วเป็นโมฆะจะเกิดจากการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ดังที่พรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายแนวคิดเผด็จการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะอ้างแบบมั่วว่าการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 2557 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา108 เนื่องจากไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร เพราะมี 28 เขตที่ไม่มีผู้สมัคร และอีกหลายหน่วยเลือกตั้งประชาชนลงคะแนนไม่ได้ หรืออาจจะไปไกลถึงขั้นที่ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 2/ 2557 เห็นว่าเลื่อนการเลือกตั้งได้ โดยเป็นกรณีที่รัฐบาลและกกต.ต้องไปหารือกัน แต่กลับยังมีการเลือกตั้งต่อไป ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดความชอบธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้ว ส่วนเขตที่มีปัญหายังเลือกตั้งไม่ได้ เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามที่มีกฎหมายรองรับ

7. การที่มีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ เมื่อ 9 ธ.ค. 2556 เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 72 เป็นสิ่งที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และวันเลือกตั้งนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.2557 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งในต่างประเทศ ส่วนวันที่ 26 ม.ค.2557 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า และวันที่ 2 ก.พ. 2557 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป หากการจงใจขัดขวางการเลือกตั้งของกลุ่มอนาธิปไตย หรือการต้องการเลื่อนการเลือกตั้งอันทำให้ไม่มีผู้สมัครใน 28 เขตกลายเป็นปัจจัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ จะเป็นแบบอย่างและบรรทัดฐานให้มีการกระทำเช่นนี้ในอนาคต และแม้ว่ามีเพียง 1 เขตที่ไม่มีผู้สมัครหรือประชาชนลงคะแนนไม่ได้ ประเทศไทยจะไม่มีโอกาสมีการเลือกตั้งทั่วไปได้อีกเลย

8. นอกจากการขับเคลื่อนการเลือกตั้งให้เป็นโมฆะผ่านศาลรัฐธรรมนูญแล้ว อาจจะใช้วิธีการฟ้องศาลปกครองดังที่เคยปฏิบัติมาเมื่อพ.ศ. 2549 ดังที่รู้จักกันดีในชื่อว่าตุลาการภิวัฒน์ ซึ่งยิ่งเพิ่มความขัดแย้งมากขึ้น อีกทั้งไม่มีกฎหมายใดรองรับให้ทำเช่นนั้นได้

และ 9. พรรคเพื่อไทยใคร่ขอให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักและติดตามการเคลื่อนไหวของขบวนการนี้อย่างต่อเนื่อง และร่วมกันต่อสู้คัดค้านแนวทางเผด็จการที่เป็นการทำลายประชาธิปไตยและปล้นสิทธิของประชาชนอย่างเด็ดเดี่ยว เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืนตลอดไป.