http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2557-02-13

แถลงการณ์นิติราษฎร์ ประณามการใช้ความรุนแรงต่อ อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

.
โพสต์เพิ่ม - นักกฎหมายสิทธิฯ ประณามผู้ก่อเหตุรุนแรงต่อ ‘สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล’
.................................................................................................................................................................

แถลงการณ์นิติราษฎร์ ประณามการใช้ความรุนแรงต่อ อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
( ที่มา: เว็บไซต์คณะนิติราษฎร์ www.enlightened-jurists.com/blog/88 )


แถลงการณ์
เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงข่มขู่คุกคาม
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

จากกรณีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าไปใช้อาวุธยิงเข้าไปในบ้านและทำลายรถยนต์ของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอแสดงความเห็นและจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑. ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้เสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่เป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ ไม่ปรากฏว่าในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ดร.สมศักดิ์ได้ข่มขู่ บังคับข่มขืนใจ ให้บุคคลอื่นต้องเห็นด้วยกับความคิดเห็นของตนแต่อย่างใด บุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ ดร.สมศักดิ์ ย่อมสามารถแสดงความไม่เห็นด้วย และสามารถนำเอาข้อมูล ข้อเท็จจริงเข้าหักล้าง โต้แย้ง ประเด็นที่ ดร.สมศักดิ์นำเสนอได้อย่างเต็มที่ตามวิสัยของอารยชน ซึ่งหากผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะได้ดำเนินการดังที่ได้กล่าวมา การดำเนินการเช่นนี้ย่อมจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่วงวิชาการและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยและจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันกษัตริย์อีกด้วย การใช้กำลังข่มขู่คุกคามมุ่งหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ ดร.สมศักดิ์ อันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ทั้งๆที่ ดร.สมศักดิ์ ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองหรือได้ประโยชน์ใดๆจากความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อน ไร้อารยะ ของผู้กระทำการและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าว ถ้าหากมี


๒. พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก กล่าวเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่า การโพสต์ข้อความบางข้อความของ ดร.สมศักดิ์ อาจมีเนื้อหาไม่ค่อยเหมาะสมต่อสังคมไทย โดยเฉพาะบางข้อความอาจมีโอกาสเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ กองทัพบกเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการปกป้องสถาบันและดำรงพระเกียรติยศ ดังนั้นการกระทำใดเป็นการใส่ความอันเป็นเท็จ ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือเชื่อมั่นต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทางกองทัพบกจำเป็นต้องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาดำเนินการควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคมเพื่อกดดัน และปฏิเสธพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และกองทัพบกเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง อย่าให้ผู้ใดมาจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ได้


คณะนิติราษฎร์เห็นว่า กองทัพบกในฐานะที่เป็นหน่วยงานของราชการหน่วยงานหนึ่งจำเป็นต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย และผูกพันที่จะต้องเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กองทัพบกไม่มีอำนาจใดๆในการใช้มาตรการทางสังคมกดดัน หรือเรียกร้องให้บุคคลใดใช้มาตรการทางสังคมเพื่อกดดันการกระทำที่กองทัพบกเห็นว่าไม่ถูกต้อง โดยที่มิได้คำนึงถึงคุณค่าของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้โดยมิพักต้องคำนึงว่าการเรียกร้องดังกล่าวอาจส่งผลเกินกว่าสิ่งที่กองทัพบกมุ่งประสงค์ นั่นคือ การก่อให้เกิดสภาวะของความเกลียดชัง อันจะมีผลในการจูงใจบุคคลที่ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกระทำการนอกกฎหมายคุกคามสิทธิในชีวิต ร่างกาย ตลอดจนเสรีภาพของผู้อื่น โดยอ้างการปกป้องคุ้มครองสถาบันกษัตริย์ เป็นข้อแก้ตัวให้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและผิดกฎหมายนั้น


๓. หากการแสดงความคิดเห็นของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ กองทัพบกก็สามารถใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการได้ ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่กองทัพบกจะต้องเรียกร้องให้บุคคลอื่นใช้มาตรการทางสังคมเพื่อกดดันและปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจกองทัพบกทั้งนี้ หากกองทัพบกตัดสินใจใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้าดำเนินการทั้งๆที่การกระทำนั้นไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ กองทัพบกจะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่า การใช้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวในที่สุดแล้วจะเป็นผลดีต่อสถาบันกษัตริย์หรือจะบรรลุผลเป็นการปกป้องสถาบันกษัตริย์ตามที่กองทัพบกมุ่งหมายหรือไม่

การที่มีกลุ่มบุคคลบุกเข้าไปใช้อาวุธยิงบ้านและทำลายรถยนต์ของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในเวลากลางวัน ในขณะที่ ดร.สมศักดิ์ อยู่ในบ้าน ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ ไม่แยแสไยดีต่อกฎหมายบ้านเมือง และเห็นได้ชัดว่าเป็นผลมาจากการที่ ดร.สมศักดิ์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ภายในกรอบของกฎหมาย การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการข่มขู่ คุกคามการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสรีภาพในทางวิชาการ คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอประณามการกระทำที่อุกอาจ ป่าเถื่อนดังกล่าว และขอเรียกร้องให้กองทัพบกแถลงท่าทีต่อเรื่องที่เกิดขึ้น กับทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการคลี่คลายอาชญากรรมครั้งนี้โดยเร็ว เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ปกครองโดยกฎหมายอยู่


คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗.


< เสนอใน http://prachatai3.info/journal/2014/02/51765 . . Thu, 2014-02-13 02:48 >
< เสนอใน www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNU1qSTVNVEExT0E9PQ
                 . . วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 18:30 น
. >+++

นักกฎหมายสิทธิฯ ประณามผู้ก่อเหตุรุนแรงต่อ ‘สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล’
ใน www.prachatai3.info/journal/2014/02/51770
. . Thu, 2014-02-13 15:40สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนชี้ ‘สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล’ ใช้เสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ทั้งขอให้สังคมยอมรับการแสดงความเห็นต่าง-หยุดส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเมิด รธน.

13 ก.พ. 2557 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)  ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำความรุนแรงต่อนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในบ้านพักส่วนบุคคลของนายสมศักดิ์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2557 เป็นผลให้รถยนต์และทรัพย์สินภายในบ้านเสียหาย

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน  ระบุประณามผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่อนายสมศักดิ์ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำด้วยมูลเหตุจูงใจใด และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการสอบสวนและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้กระทำความผิด รวมถึงเรียกร้องให้สังคมใช้ความอดทนอดกลั้น ยอมรับ ต่อการแสดงความเห็นต่างและหยุดส่งต่อข้อมูลอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการละเมิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

แถลงการณ์ ดังกล่าวระบุความคิดเห็นว่า การกระทำของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย ที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หากใครเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีได้ แต่ไม่สามารถใช้ความรุนแรงต่อบุคคลดังกล่าวได้

ส่วนการเผยแพร่บ้านเลขที่ของนายสมศักดิ์ ภายในโซเชียลมีเดียเป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ 50

“การอดทนอดกลั้น  ยอมรับความเห็นต่างเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ตราบใดที่การแสดงความเห็นยังไม่เป็นการก้าวล่วงต่อบทบัญญัติทางกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความเห็นดังกล่าวก็ชอบที่จะแสดงความเห็นคัดค้าน ภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่หากบุคคลในสังคมยังยอมรับการใช้ความรุนแรงต่อผู้แสดงความเห็นต่าง สังคมก็อาจตกอยู่ในความหวาดกลัวในการใช้สิทธิเสรีภาพและไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยสงบ” แถลงการณ์ระบุ

แถลงการณ์ดังกล่าวมีเนื้อหา ดังนี้


แถลงการณ์
ประณามการกระทำความรุนแรงต่อนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

จากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในบ้านพักส่วนบุคคลของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นผลให้รถยนต์และทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายนั้น

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเกิดจากการแสดงความเห็นของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่บ้านเลขที่อันเป็นที่พักของนายสมศักดิ์ในโซเชียลมีเดียด้วย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงขอแสดงความเห็นและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.การกระทำของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย อันได้รับความคุ้มครองตามมาตรา  45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) และ ข้อ 19 ของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หากบุคคลหรือองค์กรใดเห็นว่าการกระทำของนายสมศักดิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถใช้วิธีการทางกฎหมายในการกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดี แต่ไม่สามารถใช้ความรุนแรงต่อบุคคลดังกล่าวได้ เพราะการใช้ความรุนแรงกระทำต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆย่อมเป็นการกระทำความผิดเช่นเดียวกัน

2.การเผยแพร่บ้านเลขที่ของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ภายในโซเชียลมีเดียเป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ซึ่งระบุว่า “การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ”

3.การอดทนอดกลั้น  ยอมรับ ความเห็นต่างเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ตราบใดที่การแสดงความเห็นยังไม่เป็นการก้าวล่วงต่อบทบัญญัติทางกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความเห็นดังกล่าวก็ชอบที่จะแสดงความเห็นคัดค้าน ภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่หากบุคคลในสังคมยังยอมรับการใช้ความรุนแรงต่อผู้แสดงความเห็นต่าง สังคมก็อาจตกอยู่ในความหวาดกลัวในการใช้สิทธิเสรีภาพและไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยสงบ

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงขอประณามผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่อนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำด้วยมูลเหตุจูงใจใด และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการสอบสวนและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้กระทำความผิด รวมถึงขอเรียกร้องให้สังคมใช้ความอดทนอดกลั้น ยอมรับ ต่อการแสดงความเห็นต่างและหยุดส่งต่อข้อมูลอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการละเมิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ


ด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม.